The Organizing Committee

Honorary General Chairs:

 • Jianhua Lu, Tsinghua University, China
 • Xuemin (Sherman) Shen, University of Waterloo, Canada
 • Zhangdui Zhong, Beijing Jiaotong University, China
 • Tao Tang, Beijing Jiaotong University, China
 • Lajos Hanzo, University of Southampton, UK

.

General Chairs:

 • Haipeng Yao, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing China
 • Yejun He, Shenzhen University, Shenzhen, China

Technical Program Chairs:

 • Yan Yang, Beijing Jiaotong University, Beijing, China
 • Jianwei Niu, Beihang University, Beijing, China
 • Honggang Wang, University of Massachusetts Dartmouth, USA
 • Lei Chen, Georgia Southern University, USA
 • Dongmei Zhao, McMaster University, Canada

Zhiguo Ding, University of Manchester, UK

 • Mohsen Guizani, Qatar University, Qatar

Local Organization Chairs:

 • Chao Shen, Beijing Jiaotong University, China
 • Guoyu Ma, Beijing Jiaotong University, China
 • Wei Chen, Beijing Jiaotong University, China
 • Gongpu Wang, Beijing Jiaotong University, China
 • Ke Guan, Beijing Jiaotong University, China

Fanggang Wang, Beijing Jiaotong University, China